fer back up: comprimir amb data

Una de les coses que hem de fer totes és fer còpies dels nostres fitxers per quan vingui Felip Puig a netejar.

A més has de tenir la data de la còpia, perquè si passa res, has de saber quan fa que ho vas copiar. També perquè a vegades esborres alguna cosa, i algun dia necessites tornar-ho a veure. I també perquè no pots tenir dos fitxers amb el mateix nom.

Així que avui em disposo a explicar una tercera aproximació al noble art del Back Up. Primera i Segona.

L’objectiu d’avui és comprimir una carpeta i posar-li la data al fitxer comprimit. Tot en un sol clic.

Necessitarem el programa 7-Zip.

Un cop instalat passem a crear un fitxer .bat, en el que escriurem això:

COLOR 17

REM echo %date%
SET AVUI=%DATE:~6,4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2%

REM nom del fitxer bat que també serà el nom del fitxer comprimit
SET FILE=”Lluis”

SET FOLDER=D:\Fitxers Lluis

“C:\Program Files\7-ZIP\7z.exe” a -t7z -ms=on -mx=9 “d:\Back Ups\%FILE% %AVUI%.7z” “%FOLDER%”

REM compress this same bat (at the end)
“C:\Program Files\7-ZIP\7z.exe” a -t7z -r -mx=9 “d:\Back Ups\%FILE% %AVUI%.7z” “%FILE%.bat”

REM canviar color per mostrar que ja ha acabat
COLOR 3F
pause

La primera línia del color és per posar-ho bonic, i l’última és per veure que ja ha acabat de comprimir.

El següent grup de línies és per escriure la data. “%DATE:~6,4%” és el que li diu al Windows que escrigui l’any en quatre xifres: 2011. “%DATE:~3,2%” vol dir mes, i l’altre el dia. Escriu la data en format “2011-07-13” perquè així un cop fet el fitxer, ordenant per nom s’ordena per data.*

“SET FILE” és donar nom al fitxer, i “SET FOLDER” és la carpeta que comprimirà. Noteu que no porta accents. Si en voleu us ho explico en un comentari.

El següent grup de línies són per fer treballar el 7-Zip segons els paràmetres que hem escrit abans.

Al final tindreu el contingut de la carpeta “D:\Fitxers Lluis” en un fitxer de nom “Lluis 2011-07-13.7z” dins la carpeta “D:\Back Ups”. Jo posaria el fitxer “Lluis.bat” en aquesta última carpeta també.

* Jo tinc el Windows en anglès, potser en el vostre “%DATE:~6,4%” no vol dir any i haureu de provar amb altres números que no siguin 6 i 4.

2 thoughts on “fer back up: comprimir amb data

  1. havia pensat dir perquè prefereixo fer-ho així que amb un programa, però al final no ho vaig posar.

    Prefereixo sense programa perquè és una altra cosa que has d’instalar, de saber fer servir, de configurar, d’actualitzar, etc

    Com més senzill, millor. Ja sé que per algú més senzill pot ser fer servir un programa, però per mi és fer-ho sense programa.

    De totes maneres, gràcies pel suggeriment, aquest programa no el coneixia. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *